Sifat Dan Ciri Orang Yang Bertaqwa Menurut Al-Qur'an

Rasiyambumen.com Kajian Khazanah Islam (kategori posting Aqidah)

Pembaca budiman, Rahmat serta Bimbingan-Nya semoga selalu tercurah dan mengiringi kita dalam segala aktivitas di dunia ini untuk meraih kebahagiaan dan mengharap Ridho-Nya di Akhirat kelak. Aamiin. 

Sifat dan ciri orang yang bertaqwa menurut al-qur'an, adalah judul dari materi kali ini untuk kita sama-sama perhatikan apa sajakah yang disebutkan atau dijelaskan oleh Alqur'an. Marilah kita ikuti bersama materi di bawah ini.

Taqwa adalah berasal dari kata waqa-yaqi-wiqaayah yang bermakna memelihara. "Memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai tuntunan/petunjuk Allah". Kalau ditinjau dari bahasa Arab, taqwa lebih tepat dengan kata waqa' yang bermakna melindungi sesuatu, memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang merugikan dan membahayakan. 

Pada dasarnya taqwa berarti menjaga diri dari hal-hal yang dibenci, karena kata taqwa adalah berasal dari kata waqaayah (penjagaan). Penjagaan yang bagaimanakah yang di maksud dalam al-qur'an?. Marilah kita telusuri ciri-ciri dan identifikasinya, agar  menjadi jelas dalam penafsiran kita. Insya Allah.
Baca yang ini : Sabar, Shalat dan Khusyu' Sebagai Sarana Pintu Hadirnya Pertolongan.

Inilah ciri-ciri orang yang bertaqwa menurut penjelasan Al-Qur'an.

1. Beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, dan berinfak sebagai mana disebutkan dalam al-qur'an surat Al-Baqaarah ayat 3 sebagai berikut :
"(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada mereka" (QS, 2 : 3)

2.  Dan menyakini atas kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelummu (Dzabur, Taurat, dan Injil,) dan juga menyakini dengan adanya akhirat. Hal ini Allah menerangkan dalam Surat Al-Baqaarah ayat 4 sebagai berikut : 
"Dan mereka beriman kepada kitab yang ditu-runkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin kepada hari akhirat" (QS, 2 : 4) 

3. Allah menjelaskan secara lengkap dari ciri orang yang bertaqwa dalam surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut :
"Bukankah mengadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu ke-bajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, dan malaikat-malaikat, dan kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicin-tainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan perto-longan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerde-kakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa".  (QS, 2 : 177)

4. Berinfaq di waktu lapang dan sempit serta  menahan marah dan pema'af. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 134 sebagai berikut :
"Yaitu orang-orang yang menafkahkan (harta-nya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS, 3 : 134)

5.  Menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Inilah firman-Nya di dalam Al-Qur'an :
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" (QS, 2 :183).6. Adalah orang yang selalu berbuat kebajikan. Hal ini juga diterangkan oleh Allah dalam alqur'an pada surat Ali Imran ayat 115. sebagai berikut :
"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi  (me-nerima pahala) nya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertaqwa". (QS, 3 : 115).

Baca juga yang ini :

Inilah Makna Shalawat dan Salam Untuk Nabi SAW Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 56.

7. Orang-orang yang bersegera menuju kepada Ampunan Allah. 
"Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa". (QS, 3 : 133)

8. Selalu mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya.
"Dan (juga) orang-orang yang apabila me-ngerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah?. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (QS, 3 : 135)

9. Bersabar ketika diuji dengan harta dan dirinya.
"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertaqwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan." (QS, 3 : 186)

10.  Menjadikan Akhirat sebagai Tujuan Hidup. Ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An-'Am ayat 32, sebagai berikut :
"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertawa. Maka tidaklah kamu memehaminya?." (QS, 6 : 32)

Masih banyak firman-firman Allah yang memberikan gambaran bagaimana sifat dan ciri orang yang bertaqwa sesuai dengan keterangan dalam Al-Qur'an. Namum penulis membatasi dengan 10 jenis saja, dan mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita dalam rangka pengamalan agama dengan baik dan benar. Semoga!.

0 Response to "Sifat Dan Ciri Orang Yang Bertaqwa Menurut Al-Qur'an"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel